Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, STÅNGA KYRKOGÅRDEN 1:1 STÅNGA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården delas av landsvägen mellan samhället och Linde kyrka. Den äldre och mindre, medeltida delen med kyrkan är belägen söder om vägen medan den yngre delen, som kom till på 1920-talet och är betydligt större, ligger norr om vägen.

Den gamla kyrkogården
Den gamla kyrkogården är rektangulär med avskurna hörn och har sannolikt kvar sin ursprungliga utsträckning. Antalet synliga gravar är 96 st (1996), belägna i huvudsak söder, öster och norr om kyrkobyggnaden.
Kyrkogården omges av en stenmur (kallmur av kalksten) med ingångar i form av järngrindar mellan murade och putsade stolpar i söder, öster och väster. Stolparna täcks av sandstensplattor, krönta av klot i samma material.
Marken är som brukligt på de gotländska kyrkogårdarna gräsbevuxen medan gångarna är med grusade. Innanför kyrkogårdsmurarna är rader av lövträd planterade, äldre lönnar och relativt nyplanterade bokar. Belysning i form av lyktor vid grindarna samt fasadbelysning.

Bilparkering för besökare till kyrkan och kyrkogårdarna finns både söder, öster och väster om den gamla kyrkogården. Parkeringen i söder är belagd med grus medan den östra parkeringen, som delvis avgränsas av en häck, är av typen armerad gräsmatta. Markområdet öster om kyrkogården inramas även av lönnar och lindar. Parkeringen i väster är gräsbevuxen, och hyser ett enda träd, en hästkastanj.

Den nya kyrkogården
Den nya kyrkogården är delvis utformad som en skogskyrkogård, den enda i sitt slag på Gotland. Antalet synliga gravar är 380 st (1996). Den omgärdas på tre sidor av kalkstensmurar och på den fjärde – i väster – av ett enkelt trästaket. Entrén utgörs av en grind i den södra muren. Den har samma utformning som grindarna till den gamla kyrkogården.

Marken är gräsbevuxen och gångvägarna är belagda med cementplattor. Innanför entrégrinden är en öppen plats anordnad, plattbelagd och inramad av en häck. Utmed huvudstråket samt innanför de södra och östra kyrkogårdsmurarna är rader av lindar planterade. Inom den västra delen av kyrkogården är delar av områdets ursprungliga trädbestånd av tall och björk bevarat. Även på den nya kyrkogården finns belysning.