Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, FOSS 18:1 M.FL. FOSS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan omges av sin kyrkogård, där kyrkan ligger på den högsta punkten med utsikt åt alla håll över landskapet. Kyrkogården är utvidgad i sluttningen åt öster på 1890-talet, härifrån åt norr 1925, och ytterligare vidare åt nordöst 1978. Den ursprungliga delen vid kyrkan är högst belägen av alla kyrkogårdens delar, och omgärdas av en torvtäckt kallmur i höjd med kyrkogårdens markyta. Ingång i norr från P-plats och församlingshem genom en stiglucka, spritputsad och avfärgad i vitt, på låg granitsockel och med tegeltäckt sadeltak krönt av vindflöjel med årtalet 1934. En stentrappa i tio steg leder genom stigluckans rundbågiga öppning. Ytterligare en ingång finns i väster med trappa mellan klotkrönta stenstolpar och järnräcken. Trappa från den äldre delen mot utvidgningarna i öster, en mindre i söder. Vid muren växer äldre lövträd (lönnar mm), på några ställen finns det mindre häckar. Vida gräskvarter mellan grusade gångar, och gravar med bl a ett antal höga stenvårdar av varierande utformning, flertalet med låga grusfyllda ramar, några inramade av häckar.

Den tidigaste utvidgningen från 1890-talet har snarast karaktären av park, dominerad av högresta almar längs murarna. Större gräskvarter inom grusade gångar i rutnätssystem. Glest placerade gravar, de flesta med ramar.
1924 års del är avgränsad från föregående med en låg torvtäckt stenmur. Asfalterade gångar, kvarter i rutnät med täta rader av resta stenar med ramar, några med häckramar. Gravarna på den yngre delen av denna utvidgning saknar ramar.
Den yngsta delen från 1978 är till ytan den största, och är planerad med rygghäckar och inhägnad med ett gråmålat järnstaket. Ett fåtal oxlar har planterats.
Ett gravkapell på 1924 års kyrkogård, byggt 1934 (ritat av Axel Forssén). Rektangulär byggnad med slätputsade väggar, avfärgade i vitt, över granitsockel. Kapellet har ett brant takfall, täckt med skiffer, och ett kraftigt förgyllt klotkors över västgaveln. Ingång i väster genom rundbågig öppning med en dubbel trädörr med profilerat diamantsnitt, och ringformiga handtag. Tre smärre kvadratiska fönster åt söder, med blyspröjsade småglas.
Söder om kyrkogården ligger en modernare ekonomibyggnad. Väggar i svartmålad locklistpanel, grönt papptak.