Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, RONE KYRKOGÅRDEN 1:1 RONE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Rone kyrkogård har i det närmaste en triangulär form som den erhållit genom sina utvidgningar 1905-05 (åt norr) och 1940 (åt öster). Kyrkogården är omgiven av kallmurade murar av kalk- och sandsten, murarna mäter i söder 134 m, i öster 19 m, norr 139 m och i väster 94 m. Muren är ca 85 cm hög och mellan 50-60 cm bred. Större delen av muren lades 1940.

På den södra sträckningen finns två öppningar, på den norra och västra vardera en. Öppningarna har järngrindar på murade och putsade stolpar som kröns av sandstensklot. Den östra sträckningen har en öppning även den med järngrind.
Gångar, längs med kyrkans södra fasad till de södra och västra kyrkogårdsöppningarna, belagda med cementplattor med singel. Till den sydöstra gången finns en enkel gång med enstaka cementplattor. En lyktstolpe finns i anslutning till den södra gången. De sydvästra fasaderna lyses upp med riktade spotlights.

På kyrkogården finns flera stor träd och utmed dess murar står lönn, lind och björk. Kvarteren avdelas delvis med häckar.

En minneslund är anlagd nordost om kyrkan, den avgränsas med en häck. I minneslunden finns två parkbänkar, en ljus- och vasbärare. Marken är belagd med kalkstensplattor. Enligt uppgift ska hällkistor ha påträffats i samband med gravöppning bakom kyrkan. På kyrkogården fanns (1996) 552 st. synliga gravar.
Väster om kyrkogården står ett antal gravhällar uppställda under tak. Väster om prästgården intill landsvägen mot Havdhem uppfördes omkring 1950 ett bårhus på en särskild tomt. Tomten omges av kallmurade sandstensmurar med dubbla järngrindar, mot dess murar är flera gravvårdar uppställda.

Övriga byggnader på kyrkogården
Väster om prästgården intill landsvägen mot Havdhem är bårhuset beläget.
Sadeltak belagt med tegel. Vindskivor av trä. Port i den östra fasaden. Två fönster vardera i den södra och västra fasaderna. Blyspröjsade glas i träbågar och träkarmar som målats. Väggarna är putsade ut- och invändigt. Gjutet golv. Trebrutet omålat trätak.

Byggnaden omges av en kallmurad sandstensmur med dubbla järngrindar.