Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, SKALUNDA 9:1 SKALUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SKALUNDA KYRKA är placerad i östnordöst - västsydvästlig riktning i norra delen av den långsmala kyrkogården. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel. Huvudingången vetter mot parkeringsplatsen öster om kyrkogården och består av en dubbel smidesgrind. Smidet innehåller en rad med X nederst, ett kors nederst samt häremellan ett utsirat spjälverk. Grinden är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar. En grusgång leder väster ut från grinden och fortsätter utmed kyrkans sydfasad. En likadan grind finns i murens sydvästra hörn. Härifrån leder en grusgång norrut mot kyrkans portar. En tredje grind är enkel, men har i övrigt samma utformning. Den är placerad i västra partiet av norra muren och leder till en grannträdgård. Även ifrån denna går en grusgång mot portarna. Över västra kyrkogårdsmuren finns en träbrygga i höjd med klockstapeln. Kyrkogården omges på alla sidor av en kallmurad stenmur, mycket jämn mot söder och öster. Den omgärdas även av en trädrad. Söder om kyrkan växer ytterligare en rad med lövträd. I nordvästra hörnet står några mycket höga granar. Här finns även två delar till runstenar samt ett gravstensfragment, troligen 1800-tal, med en uppslagen bok. Övriga gravvårdar är belägna söder om kyrkan. Kvartersindelning saknas. Gravvårdarna är placerade utmed två grusgångar i nord sydlig riktning, som finns här. Alldeles söder respektive öster om kyrkomuren står åtta ringkors, troligen 1600-1700-tal och väster om kyrkomuren ytterligare två stenkors. I väster finns även tre liggande gravhällar.
KLOCKSTAPEL - Klockstapeln uppfördes ursprungligen 1722. Den är tvåvånig, fyrsidig och något avsmalnande uppåt. På varje sida är en fronton. Fasaderna är klädda med rödmålad locklistpanel. Byggnaden vilar på en grund av kallmurade naturstenar. Bottenvåningen innehåller toalett och förrådsutrymmen. På andra våningen förvaras två senmedeltida kyrkklockor.