Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, GILLSTAD 7:1 GILLSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
GILLSTADS KYRKA ligger öst - västligt placerad mitt på den närmast kvadratiska kyrkogården. Sydöst om kyrkan ligger en klockstapel. 1767 beslutade sockenstämman i Gillstad att bygga inhägnad av sten istället för som tidigare av träbalkar. Kyrkogården var tidigare indelad i gravskiften för de olika hemmanen. Vid ändan av varje skifte stod ett kors. Träd planterades 1783.
Kyrkan inramas på alla sidor av en kallmurad stenmur samt av en trädrad. Huvudingången vetter mot infartsvägen i söder. Ingången utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor. Grinden är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar (av kalksten), krönta av lockhällar och stenklot. En grusgång leder från grinden till kyrkans västport. En annan ingång vetter mot parkeringsplats och församlingshem i väster. Ingången utgörs av en öppning i muren. En rad betongplattor leder härifrån till västporten. Ytterligare en ingång är belägen i väster och vetter mot ett gräsbevuxet öppet område mellan kyrkogård och närmsta granngård. Den rostiga dubbla smidesgrinden med spjälor är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar. Stolparna kröns av lockhällar och stenklot. Från grinden leder en grusgång till västporten. Den fjärde ingången är belägen i höjd med sakristian och leder till en ekonomibyggnad öster om kyrkogården. Den består av en enkel smidesgrind, fäst i stenmuren. Framför västporten finns en grusad mindre plan.
I sydvästra delen av kyrkogården växer en stor ek. Gravvårdarna ligger huvudsakligen i västra delen av kyrkogården. Här finns vissa 1800-talsvårdar med resta stenar, obelisker, stenramar samt en med järnstaket. Kvartersindelning saknas. Stenarna ligger mestadels i rader i nord - sydlig riktning. Söder om tornet står sedan 1925 en gravtumba över länsman Roth, 1754-1790. Tumbans hällar låg tidigare i ett numera rivet vapenhus. Norr om sakristian står två resta stenkors från 1600- eller 1700-talet. Utmed östra delen av kyrkogårdsmuren är lutad en halv liljesten.
KLOCKSTAPEL - Klockstapeln från 1768 är öppen och byggd av rödmålade stockar. Klockstapeln vilar på naturstenar. I norr respektive söder är tre stöttor och i öster respektive väster en stötta. Den har ett spåntäckt sadeltak.