Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, FRIEL 27:1 FRIELS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
FRIELS KYRKA är väst - östligt placerad i västra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkogården består av en äldre del i väster samt en nyare del av samma bredd i öster, tillkommen 1991.
Kyrkogårdens äldre parti inramas på alla sidor av en kallmurad stenmur samt en trädrad. Huvudingången vetter mot landsvägen i väster och består av en dubbel, smidd spjälgrind, troligen från 1857. Grinden avlutas överst av ögleliknande former. Den är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med konande lockhällar och stenklot. Från grinden leder tre rader cementplattor till kyrkans västport. En grusgång leder runt kyrkan. Två grusgångar väster om kyrkan igenlades 1991. Öster om koret finns två grusgångar i nord-sydlig riktning samt en från nordfasaden mot öppningen till nya kyrkogårdsdelen i öster.
Gravvårdarna är huvudsakligen belägna söder om kyrkan och placerade i nord - sydlig riktning. Gravvårdarna är av varierande utformning, varav många höga stenar från 1800-talets slut. Utmed östra kyrkogårdsmuren är rest ett stenkors och 13 spetsvinklade stenar från 1600 - och 1700-talen. Stenarna har inskriptioner med bland annat initialer samt reliefer i form av ett eller två änglahuvuden.
Ingången från den gamla till den nya kyrkogården utgörs av en öppning i muren.
Den nyare delen av kyrkogården inramas av en mycket jämn kallmurad stenmur. I södra respektive norra muren sitter en grind från 1991. Den nordliga grinden leder till en ekonomibyggnad och den södra till en körväg utmed södra kyrkogårdsmuren. De dubbla smidesgrindarna är gjorda efter förebild av den äldre grinden i väster. De är placerade mellan fyrsidiga stenstolpar med lockhäll och stenklot. Mellan grindarna går en grusgång. Den nyare kyrkogården har ett fåtal gravar och i norr, avgränsad av en häck, en liten minneslund.