Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, KYRKAN 1 KUNGÄLVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan ligger centralt vid torget i den gamla trästadsbebyggelsen i Kungälv. Gatstensbelagda gator omger kyrkotomten, och på sydsidan ligger kyrkan helt invid torget med endast en mindre gräsyta emellan. Norr om kyrkan finns ett något större gräsbevuxet och av järnstaket inhägnat område, kyrkotomten, vilket i norr ansluter till kvartersbebyggelsen.

Kyrkogården omkring kyrkobyggnaden är utformad som en park. I väster mot torget har den ett smitt järnstaket med grindar, mot norr av en häck och mot öster öppnar sig parken direkt mot gatan. Stora almar och askar växer på ömse sidor om en grusad gång rakt igenom parken i östvästlig riktning. I övrigt gräsmattor. Nordväst om kyrkan fyra stenstolpar inhägnande en yvig tall. På kyrkans sydsida finns mindre planteringar i de gräsmattor som finns mellan kyrkan och trottoaren.