Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, HOV 4:22 M.FL. HOVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hovs kyrkogård stammar liksom kyrkan från medeltiden. En uppgift från 1829 uppger att kyrkogården var omväxt med lövträd och åtminstone hade en stenmur längs västra sidan mot Håfs gård. Endast två stenvårdar fanns. Kyrkogården har en närmast knubbig romboid form med kyrkan tämligen centralt placerad (närmare den raka västra kanten) i öst-västlig riktning. Sydväst om kyrkan står en gammal klockstapel. Längs kyrkogårdens södra sida skedde en utvidgning 1999 och på det nya området finns en modern ekonomibyggnad, vid den äldre kyrkogårdens sydvästra hörn. Båda kyrkogårdsdelarna hägnas av kallmurar. Runt den äldre delen är muren bred och av små, ganska jämnstora stenar med plan murovansida medan muren omkring det yngre området är vällagd med släta sidor. Gamla delen har också en trädkrans med äldre lönnar och längs östra sidan står en rad med cypresser. I nordöstra hörnet står en ornäsbjörk. Huvudgrinden är i västra murens södra hörn och i norra hörnet är en grind till den angränsande gården. Den förra har två smidda grindblad med en kraftig kryssdekor av motstående liggande bågar med en krusidull i ändarna, genomkorsad av smala stående spjälor och i mitten ett litet kors. Den nordöstra grinden är snarlik men saknar kors och krusiduller. Grindarna sitter i stenstolpar med spetsig topp. I södra muren finns muröppningar vid ekonomibyggnaden och till en trappa i öster ned till meditationsplatsen på nya delen. Gravvårdar av olika typer står på båda sidor om kyrkan i sammanhållna gräsmattor med nästan överväxta stigar av natursten. Grusgångar går längs murarna och mellan muröppningarna. Från sydvästra grinden och till sakristians dörr på kyrkans norra sida ligger en konststensgång i mitten av grusytan. Runt vapenhuset i väster är en grusplan och från den går en bred gång till nordvästra grinden. Runt kyrkan är en smal grusad markremsa. Vid kyrkogårdens östra sida finns flera familjegravar med stora grusade stenramar. På norra sidan och nära kyrkans sydsida står många obeliskformade stenar liksom längre söderut. I nordväst finns en mycket stor gravvård av ljus sten med två höga gravstenar och i sydöst fabrikören A. H. Andersson grav från 1916 med stenbalustrad och hög obelisk samt smidd korskrönt grind i stenstolpar med välvd ovansida och huggen eklövsdekor på framsidan och huggna stenbänkar. En åttakantig brunn från 1900-talets mitt med stenplattor på ovansidan finns nordöst om klockstapeln. Vid öppningen i sydöst står en vattenpump på stenplatta samt mitt emot en nyare vattenkran. Utanför sydöstra hörnet är en avfallsplats anordnad.
På båda sidor om ekonomibyggnaden finns breda grindar med diagonalt ställda spjälor i ett enkelt brunmålat trästaket. På södra sidan om huset är en asfalterad materialgård som i väster hägnas av en tujahäck och på norra sidan om byggnaden är marken belagd med konststen. Utanför nya delens sydmur och innanför östmuren står trädrader. Innanför gräsremsorna längs murarna går en bred konststenskantad grusgång och en tvärgång delar in gräsmattan i två delar. Den östra är utformad som en låg kulle med unga träd, den södra har nya måbärshäckar. Ett fåtal gravstenar finns i väster. I öster är en meditationsplats anordnad med gul stenläggning av sexkantiga stenar, två naturstenar, en rabatt och måbärshäck i cirkel runt höjden. Lyktstolpar finns med profilerade stolpar av äldre modell med moderna glaskupor i form av klot med bubblor i glaset.