Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 FIDE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Fide kyrkogård är i sin äldre utformning rektangulär, i slutet av 1800-talet utvidgades den ca 20 m åt väster. I mitten av 1900-talet gjordes även en utvidgning av den östra delen mot norr.

Den äldre delen av kyrkogården inhägnas i huvudsak av kallmurar av kalk- och sandsten där höjden varierar mellan 60-130 cm, den östra muren är på utsidan 180 cm hög. Murarna är vid stigluckorna bruksmurade. De södra och norra murarna torde delvis vara av hög ålder, den västra är från 1800-talets utvidgning.

Öppningen på den västra sträckningen utgör huvudentré – pargrindar av järn på bruksmurade stolpar av kalksten. Tre medeltida stigluckor finns, en på den södra sträckningen (numera tillbommad med en låg sten) och två på den norra sträckningen. Den östra av de båda senare utgör ingång till den nyare delen av kyrkogården och den västra utgör ingång till delen med sockenmagasin och kyrkstall.

Från huvudingången i väster, runt hela kyrkan, fram till de båda stigluckorna i norr och igenom den östra ut på nya kyrkogården leder grusgångar. Gångarna på den nya delen av kyrkogården delar in den i fyra kvarter.

Innanför murarna växer träd, ask vid den södra mursträckningen, lönn och lind vid den östra, lönn och ask utanför den norra och oxel vid den västra muren. På den nya delen av kyrkogården har häckar planterats, kyrkogården domineras i övrigt av gräsmattor.

Söder om kyrkan finns ett vattenkar av cement. På kyrkogården finns belysning i form av lyktstolpar med glaskupor.

På kyrkogården fanns vid kyrkogårdsinventeringens genomgång 1996 154 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
I de södra och norra kyrkogårdsmurarna finns en resp. två medeltida stigluckor (trappgavelsportar) av sandsten.
På kyrkogårdens nordvästra del finns dels en sockenstuga och dels ett kyrkstall. Båda byggnaderna är uppmurade av sandsten, har åstak belagda med sandstensflis på tät bördning. Fasaderna är putsade med kalkbruk och avfärgade gula på socken-stugan och vita på kyrkstallet.
Sockenstugan är indelad i tre delar själva sockenstugan har breda golv- och taktiljor, de senare målade. Väggarna är putsade och avfärgade. Fönster åt söder och väster. Från förstun i denna del når man den oinredda vinden. Den norra delen är inredd med två toaletter samt ett förrådsrum.
Stallet har enkla pardörrar på den södra fasaden.