Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ENDRE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Kyrkogården är oregelbundet rektangulär till sin utformning, kyrkan är placerad i den nordöstra delen. Större delen av kyrkogården – främst sydväst om kyrkan – är helt öppen, gräsytan är något ojämn till sin struktur. Här återfinns de flesta gravarna. I det sydöstra hörnet står flera träd, vilket ger den delen en mer uttalad rumskänsla. Ett fåtal gravar återfinns också nordväst om kyrkan, medan området närmast kyrkan i norr är fritt från gravar. På norra sidan står nio äldre gravhällar uppställda under ett skyddstak.

Genom att kyrkogårdens begränsning i väster enbart utgörs av en terrassmur mot vägen får besökaren redan på parkeringsplatsen överblick över nästan hela begravningsplatsen. Muren är drygt 1 meter hög. Kyrkogårdsmuren utgörs i norr och öster av en kallmurad kalkstensmur av delvis ålderdomlig karaktär med stora block i nedersta skiftet, den senare sträckningen slingrar sig fram. Muren har här skiftande bredd och höjd – omkring 100 cm bred och upp till 170 cm hög. I söder samt i det nordvästra hörnet begränsas kyrkogården av häckar.

Ingången från norr sker genom en medeltida stiglucka. I öster en grind i kyrkogårdsmuren, i väster leder en stentrappa direkt in på kyrkogården. Grusgångar från de tre nämnda ingångarna och längs med byggnadens södra och västra fasader.

En minneslund är anlagd i kyrkogårdens sydöstra hörn, den omges av lågt växande buskar.
På kyrkogården växer askar – i sydväst delvis nyplanterade – lönnar, lindar och någon enstaka kastanj.
Kyrkogården lyses upp belysningsstolpar (5 st.). Runt om på kyrkogården och strax utanför finns 4 st. fasadstrålkastare riktade mot byggnaden.

Övriga byggnader på kyrkogården
Norr om kyrkogården finns ett litet tak som skyddar de medeltida gravhällar som ställts upp där, samt ett stegtak. Det förra täcks av falar och det senare av asfaltpapp.