Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 EKSTA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Eksta kyrkogård har idag en närmast kvadratisk utformning. År 1887 byggdes den ut mot söder, då en del av prästgårdens tomt togs i anspråk, och 1901 så skedde en utvidgning mot norr. Åren 1927-30 utvidgades kyrkogården betydlig åt öster. Platsen för den tidigare muren åt öster markeras nu av en rad planterad lindar. 1962 uppfördes ett bårhus, idag används det som förvaringsutrymme. Utanför kyrkogården längs med dess norra sträckning ligger sedan 1903 en materialbod av trä, vilken ersatte ett tidigare sockenmagasin, denna byggnad inrymmer idag bl. a. el-centralen.

Kyrkogården är nu omgiven av tämligen enhetlig kallmur, av kalksten – huvudsakligen tillkommen under 1900-talet. I östra muren ingår 19 äldre gravhällar. Västra sträckningen uppfördes 1974-75 och ersatte ett äldre staket av bandjärn, tillkommen åren 1887 och 1901.

In till kyrkogården leder fyra ingångar, samtliga stängs med svartlackerade järngrindar. Ingången i väster stängs med dubbla järngrindar, flankerade av pelare i kalksten. I södra muren, mot prästgården, en enkel järngrind, i samma mur på gränsen mellan den äldre och den utvidgade kyrkogården en enkel järngrind. I norra muren finns en liknande enkel järngrind.

Från tre av grindarna leder gångstigar, belagda med grus, fram till kyrkan, från den fjärde grinden, den till prästgården leder en kalkstensgång. I övrigt är marken gräsbevuxen. Belysningen utgörs av lyktstolpar av metall med enkla glaskupor (2 st.).

Utmed muren har det planterats lövträd (ask, lind och lönn). På östra sidan om kyrkan står en rad lindar som markerar den tidigare östra muren. Utmed delar av södra muren står en plantering av högväxande buskar. Dessutom finns det planteringar av buxbom inne på kyrkogården.
På kyrkogården fanns (1996) 315 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogårdens sydöstra del finns sedan 1962 ett bårhus, numera använt som förvaringsutrymme. Av vitputsad betong, täckt med ett sadeltak med två lager falar. I väster en dubbelport av utvändigt tjärade bräder. I öster en ljusglugg och ett ventilationsfilter. Golvet är täckt med kalkstenshällar. På östra väggen ett väggfast altare, ovan vilken ett krucifix är placerat.

Precis utanför norra kyrkogårdsmuren står en materialbod vilken bl.a. innehåller kyrkans el-central.