Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HAGA 715:15 HAGAKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hagakyrkan är belägen strax söder om Nya Allén på ett lågt bergsparti, resterna av den sprängda
kulle som gett Sprängkullsgatan sitt namn. Haga kyrkoplan markerar gränsen mellan den gamla arbetarstadsdelen Haga och Vasastaden med sina mer påkostade hus i öster. Kyrkan ligger fritt på en sluttande och parkliknande tomt som trots sitt läge mellan trafikerade vägar är relativt avskild och lugnt. Omkring kyrkan anlades en liten park efter engelsk förebild med gräsmattor, fontän, inhägnader och planteringar. Parken har en öppen karaktär med planteringar och några få äldre träd. Slingrande gångar leder till den grusade planen framför huvudingången i västtornet. I parkens södra del uppfördes Stadsbiblioteket år 1900 nu inryms här Kurs- och tidningsbiblioteket, inom Göteborgs universitetsbibliotek.

Hagakyrkan uppfördes åren 1856- 59 efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd. Kyrkan präglas av nygotikens spetsiga former. Byggnadskroppen är utformad som en treskeppig basilika med västtorn, tvärskepp med utbyggda vapenhus och smalare tresidigt kor i öster. En sakristia är senare tillbyggd på kyrkans norra sida.

Det nuvarande församlingshuset (byggt 1864) med pastorsexpeditionen som inköptes 1918 ligger mittemot Hagakyrkan i hörnet av Sprängkullsgatan och Haga Östergata. Det kom även att fungera som bostad för församlingens präster och andra anställda.