Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, OVA KYRKA 3:1 OVA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
OVA KYRKA är placerad mitt på en trapetsformad kyrkogård. Kyrkan vidgar sig i höjd med kyrkans västra gavel mot norr. Den norra och västra delen av kyrkogården tillkom troligen 1946. Östra delen av kyrkogården sluttar mot en bäckravin i öster och även västra partiet ligger på en lägre nivå. Kyrkogården inramas mot söder av en kallmurad stenmur. Mot norr finns en stenmur i den äldre, östliga delen. Mot väster utgörs avgränsningen av en häck. Mot ekonomibyggnaden i öster utgörs inhägnaden av en måbärshäck. Runt såväl nya som gamla kyrkogårdsdelen löper en trädrad med bland annat lönn, alm och lind.
Huvudingången vetter mot parkeringsplatsen söder om kyrkan. Den utgörs av en spjälgrind av trä, placerad mellan fyrsidiga trästolpar. Från grinden leder en grusgång mot västporten. Ingången från öster utgörs av en öppning i häcken. Två rader med plattor leder från öppningen till kyrkogården och vidare mot väster.
En grusgång leder runt kyrkan och en grusgång följer häcken i väster. Ytterligare en gång leder från västporten och via en stentrappa till den nyare delen av kyrkogården. En likadan grind längre västerut vetter mot en mindre väg i söder.
Väster om kyrkan finns bland annat en hög rest sten över familjen Sparre - Virgin. Vården omges av stenkoner och kätting. På kyrkogården finns även en tumba samt flera vårdar med stenram eller järnstaket. Söder respektive norr om vapenhuset ligger en lockhäll. I nordöst finns en minneslund, inramad av buskar, bland annat ölandstok och barrträd. I lunden finns en sten med inhugget bibelcitat.