Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VÄSTRA STENBY KYRKOGÅRD
Kyrkogården har ett relativt högt läge med utsikt över den omgivande slätten främst mot
norr och Örvads by och söder med Lårstads by närmast kyrkan. Mot nordväst höjer sig
marken långsamt upp mot det betydligt högre belägna Sjökumla.
Den ursprungliga kyrkogården är oregelbundet kvadratisk och avsmalnande mot öster
både i norr och söder. Efter utvidgningen på 1970-talet är den södra delen betydligt
större än den norra. Tidigare låg kyrkan nöjaktigt centralt placerad på kyrkogården. Den
gamla kyrkogården är indelad i tre kvarter M som följer kyrkogårdsmuren, N som utgör
den norra inre delen och S som utgör den södra motsvarigheten. Den nya kyrkogården
kallas U, då den är avsedd för urnebegravningar. I dess västra del ligger också den 1989
anlagda minneslunden.

Västra Stenby kyrka
Västra Stenby kyrka är ett resultat av sammanslagningen av Kälvestens och Stens
(ibland Västra Sten) socknar under tidigt 1800-tal. Vid sammanslagningen revs Stens
kyrka helt, medan Kälvesten genomgick en mycket omfattande ombyggnad. Kvar av
den medeltida kyrkan finns endast delar av tornet. Den nya kyrkan avsynades 1812 och
fick det nya namnet Västra Stenby. Byn den ligger i heter fortfarande Kälvesten.

Stens socken brukar anses omnämnt med egen kyrkoherde, herr Nils, redan 1301.
Belägget får dock anses osäkert. I en uppräkning av personer och institutioner som lånat
ut pengar till biskop Bengt i Linköpings företrädare och som blivit ersatta av denne
nämns ”……….Domino Nicholao de sten, XIII marcas denarioum…….” Herr Nikolaus
(Nils) i (eller till) Sten 13 mark silvermynt (svenskt Diplomatorium brevnummer 1955).
Herr Nils kan alltså lika gärna eller snarare än kyrkoherde ha varit frälseman. Sten
förefaller ha varit ett ganska omfattande gods under tidig medeltid, av ortnamnen att
döma bör både åtminstone själva Sten (ibland västra Sten), Norrsten och Söräng ha
ingått (möjligen har Kälvesten varit Östra Sten i detta sammanhang). Ett medeltida gods
med namnet Sten finns också i Tingstads socken på Vikbolandet och det kan vara detta
som avses.
Kälvesten omnämns som socken 1325 i samband med en markdonation. Dokumentet är
undertecknat ”Super honis in Mycklaeby, in parochia Kaelusten, ostgocie” På Myckeleller
Möckelby i Kälvestens socken, Östergötland (svenskt Diplomatarium
brevnummer 3368). Namnet borde syfta på dagens Nyckelby.
Både Kälvestens och Stens socknar ägde tidigmedeltida kyrkor. Båda är också försedda
med kraftiga stentorn av vilka Kälvestens också bär tydliga romanska drag. Dessa drag
framgår tydligt av Brenners teckningar från 1670-talet.

Båda har rundade absider med blinderingsutsmyckningar av samma typ som ännu kan
ses vid den närbelägna kyrkan i Ask. Kälvestens torn har en spetsig tornhuv medan Sten
har ett vanligt tak.
Bilderna visar kyrkorna från söder där vapenhus är tillfogade, sannolikt under 1400-
talet. Kälvestens är enklare av trä, medan Stens vapenhus är uppfört i sten.
Stens kyrka brändes av danskarna under jutefejden på 1560-talet och återuppbyggdes
med hjälp av pengar från kung Johan III.

När Koch avbildar kyrkorna i sin mer naturalistiska stil har en hel del förändringar ägt
rum. Kälvestens kyrka är förlängd till långhusets nästan dubbla längd och vapenhuset är
rivet. Stens kyrka är sig lik, men har fått en praktfull tornspira.
Enligt sägnen brukade den heliga Birgitta övernatta i tornrummet på Kälvestens kyrka
då hon färdades mellan Ulfåsa och Vadstena, och till Birgittajubileet 2003 lät man
inreda Birgittas kammare i den första tornvåningen. I samband med detta gjordes en
arkeologisk analys av tornrummets avsatta smutslager då man fann ett silvermynt från
1200-talet och en medeltida trissporre. År 2003 gjordes också en dendrokronologisk
datering utifrån trävirke från det bevarade tornet som visar att timret fälldes omkring
1212, långhuset kan emellertid ha tillkommit före tornet.

Västra Stenby kyrka
Den nya kyrkan avsynades den 23 december 1812. Den är uppförd i nyklassicistisk stil
efter ritningar av arkitekt Per Wilhelm Palmroth. Byggmästare var Johan Holmberg. Det
medeltida tornet sparades och ingår i den nuvarande kyrkan. Långhuset är rektangulärt
med rakslutet korparti, en tresidig sakristia i två våningar i öster och torn i väster. Den
är till viss del uppförd av stenar från de två äldre kyrkorna, fasaden är vitputsad och
dess sadeltak är täckt av spån.
Långhuset är rektangulärt med rakslutet korparti, en tresidig sakristia i två våningar i
öster samt torn i väster. Vid nybyggnationen ersattes tornspiran av en låg tornhuv prydd
med glob och kors. Byggnaden är murad av marksten och kalksten från de två äldre
kyrkorna, fasaden grovputsad och avfärgad i vitt med slätputsade omfattningar och
profilerad taklist.

Långhuset täcks av ett sadeltak, sakristian av ett lägre valmat tak och tornet av en låg
huv, alla belagda med spån. Ursprungligen var långhuset täckt av taktegel men ersattes
av spån redan 1829. Det är oklart vilket material tornet och sakristian ursprungligen var
täckta med. Huvudingången är via tornet i väster men det finns ingångar även på
långhusets samt sakristians sydsida. Portöppningarna är stickbågiga och dörrarna klädda
med snedställd profilerad panel. Sakristians ytterdörr är medeltida och även de inre
dörrarna i sakristian har ett ålderdomligt utseende, sannolikt sparade från den äldre
kyrkan. De symmetriskt placerade fönstren är rundbågiga och försedda med färgat
antikglas i gjutjärnsspröjs. Tornet har runda fönsteröppningar som dock är igensatta
förutom mot söder. Klockorna kommer från de båda rivna kyrkorna.
Större renoveringar och förändringar har ägt rum 1912, 1938-39, 1965 och 1971.

Beskrivning av kyrkogården
Allmän karaktär
Oregelbunden kyrkogård omgiven av en trädkrans och kyrkogårdsmur. Högre smala
äldre vårdar står utmed muren. Södra sidan präglas av raka gravrader innanför ett strikt
häcksystem medan norra sidan har en öppen gräsmatta med en bevarad allmän linje
bestående huvudsakligen av vita träkors, innanför ett omgivande häcksystem. Söder om
det södra kvarteret finns en rektangulär utbyggnad från 1970-talet där ännu bara ett fåtal
platser tagits i bruk och där minneslunden anlades 1989.

Omgärdning
Gamla delen
Västra sidan: kyrkogårdsmuren är kallmurad av i huvudsak rundad gråsten med inslag
av enstaka kalksten. I basen ligger upp till 1,0 m stora stenar, högre upp ligger 0,4-0,1 m
stora stenar, höjden är ca 1,2 m. Insidan är släntad. Innanför muren växer en trädkrans
av sex höga jämngamla lindar, tätast i norr, medan tre träd tagits bort i söder. Innanför
trädkransen växer en 0,8 m hög hagtornshäck.
Norra sidan: på norra sidan finns en likadan mur som i väster med släntad insida.
Nedanför släntningen på insidan finns en 0,8 m hög hagtornshäck. Trädkransen består
av tre äldre lindar.
Östra sidan: på östra sidan finns samma kyrkogårdsmur och hagtornshäck som i väster.
Trädkransen består av sex höga lindar. Längst i söder ersätts trädkransen av en 3 m hög
syrenhäck som står utanför hagtornshäcken.
Södra sidan: på södra sidan finns samma kyrkogårdsmur och samma hagtornshäck som
på de andra sidorna. Trädkransen är borttagen.

Nya delen
Västra sidan: kyrkogårdsmuren är en terrassmur i kallmursteknik byggd av upp till sju
skift av 0,1-0,5 m stor rundad natursten. Muren är mellan 1,0 och 1,8 m hög. Innanför
finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av tre unga lindar.
Norra sidan: terrassmuren i norr är uppbyggd på samma sätt som i väster, den är lägre,
ca 0,6 m. Innanför finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av sju unga ekar.
Östra sidan: Kyrkmuren är inte synlig på denna sida då den ligger i nivå med
åkermarken utanför. Hagtornshäck på samma höjd som i övrigt och en trädkrans av tre
unga ekar.
Södra sidan: i söder utgörs omgärdningen av den gamla kyrkogårdens norra mur. Längs
med muren har från väster en pinjetall, en rosenbuske, en låg tuija, två 3 m höga
idegranar på ömse sidor ingången. Där också en låg tuja och en rosenbuske planterats på
vardera sidan.

Ingångar
Huvudgrinden står i nordväst. Den består av en dubbelgrind i smidesjärn mellan
fyrsidiga granitpollare med toppig överdel. Grinden har en svängd profil och har
ornament i tre nivåer. Överst ett smalt band med löpande hundmotiv, den mellersta
huvuddelen har bågar och knippen, medan den nedersta bården har enklare kryss.
I söder står en enkelgrind med samma pollare och samma ornamentik som
huvudgrinden. Den är flyttad från den gamla södra ingången som numera är ingång
mellan gamla och nya kyrkogården. Tidigare fanns en väg över gärdet bort till Lårstad,
men idag leder grinden bara ut på åkern.

I nordöst finns en enklare öppning som leder ut till bårhuset och parkeringen. Denna
består bara av en öppning i muren.

Vegetation
Förutom hagtornshäcken och trädkransen i omgärdningen finns system med rygghäckar
i de övriga kvarteren. I kvarter N fem nordvästsydöstligt löpande spirea, oxbär och
berberis. Dessutom finns två östvästligt orienterade häckar av idegran och tuja. I kvarter
S finns sex nordsydligt löpande rygghäckar, de flesta med T-avslut i söder. Arterna är
en blandning mellan berberis, spirea och oxbär. I det nya kvarteret (U) finns fem
nordsydligt löpande system med rygghäckar huvudsakligen av idegran men också
törnros förekommer. Tre av häckarna är klippta i takform. Kring minneslunden finns en
kvadratisk 0,4 m hög idegranshäck och en rosenrabatt.

Gångsystem
Den gamla kyrkogården har krattade grusgångar av naturgrus. Huvudgången leder in
från huvudgrinden och runt hela kyrkogården lämnande en gravrad (kvarter M) utanför.
Framför tornet finns en grusplan och en grusgång löper runt hela kyrkan, utom ett
mindre parti vid koret, där det är gräsmatta. Kvarter S delas på mitten av en grusgång
som leder från södra portalen upp till öppningen mot nya kyrkogården. Nya
kyrkogården har en kringgående grusgång som avbryts av minneslunden i nordvästra
hörnet.

Gravvårdstyper
Två röda kalkstensvårdar från 1820-talet i respektive södra och norra kvarteren har
sparats då kyrkogården lades om. De utgör sannolikt de äldsta bevarade vårdarna på
plats.

Längs med kyrkogårdsmuren finns ett stort antal 1800-talsvårdar på ursprunglig plats.
Dessa är huvudsakligen av den höga smala typ som också präglar det tidiga 1900-talet.
Vårdar av den senare typen kompletterar de äldre i murkvarteret.
En hög obelisk, ett avbrutet livsträd, ett fernissat träkors och en större stenramsgrav
finns också. Fler grusgravar har funnits men är borttagna.
I norra kvarteret finns ett stort antal träkors och små enkla vårdar från den gamla
allmänna linjen i behåll. I kvarterets utkant finns flera låga breda vårdar från 1950- och
1960-tal men också en äldre hög obelisk, en öppen bok och ett järnkors.
I södra kvarteret är innehållet mer blandat. Ett par höga bautastenar och en järnurna
finns bland de mer ovanliga vårdarna. Här dominerar annars lägre ofta breda vårdar från
1950-2000-tal.
På nya kyrkogården finns ännu bara ett tiotal vårdar uppställda på plats. Samtliga
ganska låga och moderna.

Minneslund
Minneslunden anlades efter beslut 1989 och ligger i nordvästra hörnet av den nya
kyrkogården. Lunden utgörs av en kvadratisk omgärdning av en takformigt klippt 0,4 m
hög idegranshäck med en gräsmatta och en trädgårdsplattegång innanför. I nordvästra
delen av gräsmattan finns en natursten med texten ”minneslund”. Längs med den gamla
kyrkomuren finns en rosenrabatt.

Byggnader
Utanför det nordöstra hörnet av
kyrkogården finns ett som bisättningsbyggnad
uppfört hus. Gavlarna är av
mörkt brunbetsat trä och långsidorna
vitkalkade. Taket är av plåt.
Byggnaden uppfördes 1963.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
KV M (mur) Gravplats nr 1-170
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-170 och utgörs av den yttersta raden gravar invid
kyrkomuren längs med hela den gamla kyrkogården.

Allmän karaktär
Gammalt köpegravskvarter utmed trädkransen och muren. Huvudsakligen höga smala
gravvårdar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Flera säkerligen ursprungligen
ditkomna direkt efter kyrkogårdsomläggningen 1867. En större grusgrav bevarad av ett
säkert mycket större ursprungligt antal.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdsmuren i alla väderstreck, samt av den kringgående
grusgången.

Ingångar
Huvudgrinden står i nordväst. Den består av en dubbelgrind i smidesjärn mellan
fyrsidiga granitpollare med toppig överdel. Grinden har en svängd profil och har
ornament i tre nivåer. Överst ett smalt band med löpande hundmotiv, den mellersta
huvuddelen har bågar och knippen, medan den nedersta bården har enklare kryss.
I söder finns platsen för den gamla södra ingången. Den utgörs idag av en öppning i
muren och grinden har flyttats söderut.
I nordöst finns en enklare öppning som leder ut till bårhuset och parkeringen. Denna
består bara av en öppning i muren.

Vegetation
Häckar och trädkrans finns i omgärdningen. En grav i väster har en omgärdning av flera
sorters häckväxter. Norra och södra sidan av graven begränsas av 0,7 m höga
ligusterhäckar avslutade i öster med 1,0 m höga syrener och i väster av 2,0 m höga
hagtornsbuskar. Graven är öppen mot öster och begränsas av hagtornshäcken på
kyrkmuren i väster.

Gångsystem
En grusgång av naturgrus går runt hela kvarteret.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1859-2002. 12 kvarstående 1800-talsvårdar, främst placerade på rad
längst västra långsidan. I söder och öster finns liknande vårdar från tidigt 1900-tal. De
flesta höga smala och resta över hemmansägare I norr och nordöst är de flesta av de
äldre vårdarna utbytta mot modernare från 1960-2000. En större grusgrav finns också
bevarad. Till de ovanligare typerna hör ett avbrutet livsträd, ett kalkstenskors och ett
fernissat träkors.
De vanligaste titlarna är hemmansägare och lantbrukare. Till de ovanligare hör
ringkarlen (klockaren) och folkskolläraren/orgelnisten.

Kvarter N (norra) Gravplats nr 1-197
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-197 och utgör den inre norra delen av kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarteret smalnar av kraftigt mot norr från östra sidan och blir därmed något
oregelbundet.
Kvarteret består av dels en ytterkant utanför de yttersta häckarna, där köpegravar varit
placerade, och en inre gräsmatta där den gamla allmänna linjen funnits. I ytterkanten har
de flesta gravvårdarna ersatts med nya men ett fåtal finns kvar. I det inre finns mellan de
sneda rygghäcksystemen fortfarande ett stort antal vita träkors och ett mindre antal små
liggande gravvårdar från den allmänna linjen.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Kvarteret har system av rygghäckar. Till följd av att det smalnar av mot norr ligger alla
häcksystem utom de yttersta häckarna i norr, söder och väster i sned nordöstligsydvästlig
riktning. De yttre häckarna lämnar en gravrad utanför. I väster finns en 0,5 m
hög spirea, i norr finns en 1 m hög takåsklippt idegranshäck, i öster en 0,4 m hög spirea
och i söder en 0,6 m hög takåsklippt tuja. Inne i kvarteret löper från väster en 0,7 m hög
oxbärshäck, en 0,5 m hög spirea och en 0,6 m hög berberishäck.

Gångsystem
Grusgångar går runt kvarteret på alla sidor.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna täcker tiden 1822-2003. Mitt i kvarteret finns ett stort antal vita träkors,
som underhålls och ersätts kontinuerligt. De är resta 1926-1956. Mitt bland dessa finns
också enstaka bevarade stenar från allmänna linjen. I utkanten är de flesta äldre vårdar
ersatta med modernare anspråkslösa låga vårdar, 1950-2003. Bland de äldre finns en
hög obelisk och ett järnkors. Längst i väster finns en rad gravvårdar som alla hört till
grusade stenramsgravar, på vilka stenramarna är borttagna.
Gravvårdar med titlar finns endast i den yttersta raden gravar. Vanligast är
hemmansägare/lantbrukare. I raden närmast huvudgången ligger två kantorer och en
trädgårdsmästare. Längst i norr en komminister.

Kvarter S (Södra) Gravplats nr 1-229
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-229 och utgör den inre södra delen av kyrkogården

Allmän karaktär
Kvarteret präglas av raka rader gravvårdar mellan rygghäckar. Avslutningen på två av
dessa i T-form gör att halvslutna rum bildas på två ställen. Kvarteret delas i två lika
stora delar av gången från södra portalen ut till nya kyrkogården.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Sex nordsydligt löpande rygghäckar, tre i varje halva av kvarteret finns. Från väster en
0,3 m hög spirea, fyra 0,8 m höga oxbärshäckar samt en 0,6 m hög berberis.
Oxbärshäckarna har alla en T-formad avslutning i norr. Häck 2 och 3 är helt slutna mot
söder så att en enskild häckomgärdad gravplats (grav S63-65, ett familjemonument)
bildas. I norr finns på ömse sidor om grusgången från södra portalen låga breda tujor.

Gångsystem
Gångar av naturgrus löper runt hela kvarteret. En gång från södra portalen delar
kvarteret i två delar. De grusgångar som på kyrkogårdskartan från 1989 är markerade
längst i öster och väster är igensådda.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna täcker tiden 1821-2004. Kyrkogårdens äldsta gravvård (Anna Maria
Durberg 1821) står på en onumrerad plats längst i nordväst. Enstaka äldre vårdar finns i
övrigt bevarade, bland dessa en med en järnurna och ett par höga bautastenar. Den östra
delen domineras helt av låga breda vårdar från 1960-2000-tal medan den västra har mer
blandat innehåll. Två familjemonument med en bautasten och flera omgivande små
liggare finns i norra och södra utkanten av kvarteret.
Gravvårdarnas titlar visar stor spridning i olika yrken. Ålderdomliga titlar som
fjärdingsman, häradsdomare, smidesmästare och rusthållare förekommer liksom
modernare som tandläkare och ingenjör. Inte mindre än tre gravvårdar har titeln fiskare
vilket kan synas märkligt för en inlandssocken. Fiske har dock bedrivits, inte minst på
vätternröding i socknens västligaste del som gränsar till sjön vid Freberga.

Kvarter U (urnor), Nya kyrkogården Gravplats nr 1-200
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-200 och ligger söder om kyrkan.

Kvarteret anlades för urnebegravningar under tidigt 1970-tal. Det präglas av den relativt
nyanlagda muren, trädkransen och hagtornshäcken samt av minneslunden i nordväst. De
flesta rygghäckarna är uppväxa och kraftiga men gravvårdar saknas helt utom ett fåtal
längst i öster.

Omgärdning
Västra sidan: kyrkogårdsmuren är en terrassmur i kallmursteknik byggd av upp till sju
skift av 0,1-0,5 m stor rundad natursten. Muren är mellan 1,0 och 1,8 m hög. Innanför
finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av tre unga lindar.
Norra sidan: terrassmuren i norr är uppbyggd på samma sätt som i väster, den är lägre,
ca 0,6 m. Innanför finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av sju unga ekar.
Östra sidan: kyrkmuren är inte synlig på denna sida då den ligger i nivå med
åkermarken utanför. Hagtornshäck på samma höjd som i övrigt och en trädkrans av tre
unga ekar.
Södra sidan: i söder utgörs omgärdningen av den gamla kyrkogårdens norra mur. Längs
med muren har från väster en pinjetall, en rosenbuske, en låg tuija, två tre m hög
idegranar på ömse sidor ingången och på ömse sidor sistnämnda, en låg tuja och en
rosenbuske planterats.

Ingångar
I söder står en enkelgrind med samma pollare och samma ornamentik som
huvudgrinden. Den är flyttad från den gamla södra ingången som numera är ingång
mellan gamla och nya kyrkogården. Tidigare fanns en väg över gärdet bort till Lårstad,
men idag leder grinden bara ut på åkern.
I norr finns en öppning i kyrkogårdsmuren in till gamla kyrkogården på den plats där
grinden tidigare stod.

Vegetation
Häckar och trädkrans finns i omgärdningen. Inne i kvarteret finns fem nordsydligt
orienterade rygghäckar, från väster tre stycken 0,8 m höga takåsklippta idegranshäckar,
en 0,5 m hög törnroshäck samt slutligen ytterligare en 0,8 m hög takåsklippt
idegranshäck.
Mellan häckarna i mitten av området finns en öppen gräsmatta. I dess norra kant finns
två låga rosenbuskar. I kvarterets sydvästra och sydöstra hörn växer låga breda tujor.
Ingången till gamla kyrkogården flankeras av två stycken 3 m höga idegranar och
utanför dessa två låga breda tujor. Längs med muren i norr finns också två rosenrabatter
på ömse om sidor ingången. I nordväst växer två pinjetallar intill muren.
Minneslunden omges av en fyrsidig 0,4 m hög takåsklippt idegranshäck innanför vilken
det också finns en rosenrabatt.

Gångsystem
En grusgång av naturgrus löper runt hela området med undantag för minneslunden i
vilken det istället finns gångar av trädgårdsplattor.

Gravvårdstyper
Kvarteret innehåller endast 14 gravvårdar, daterade mellan 1977 och 2004. Samtliga är
av den låga oftast lite bredare typen.

Övrigt
Söder om minneslunden finns en kvadratisk grussättning där äldre borttagna och i vissa
fall trasiga gravvårdar lagts.

Kvarter U (urnor), Nya kyrkogården Gravplats nr 1-200
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-200 och ligger söder om kyrkan.

Allmän karaktär
Kvarteret anlades för urnebegravningar under tidigt 1970-tal. Det präglas av den relativt
nyanlagda muren, trädkransen och hagtornshäcken samt av minneslunden i nordväst. De
flesta rygghäckarna är uppväxa och kraftiga men gravvårdar saknas helt utom ett fåtal
längst i öster.

Omgärdning
Västra sidan: kyrkogårdsmuren är en terrassmur i kallmursteknik byggd av upp till sju
skift av 0,1-0,5 m stor rundad natursten. Muren är mellan 1,0 och 1,8 m hög. Innanför
finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av tre unga lindar.
Norra sidan: terrassmuren i norr är uppbyggd på samma sätt som i väster, den är lägre,
ca 0,6 m. Innanför finns en 0,3 m hög hagtornshäck och en trädkrans av sju unga ekar.
Östra sidan: kyrkmuren är inte synlig på denna sida då den ligger i nivå med
åkermarken utanför. Hagtornshäck på samma höjd som i övrigt och en trädkrans av tre
unga ekar.
Södra sidan: i söder utgörs omgärdningen av den gamla kyrkogårdens norra mur. Längs
med muren har från väster en pinjetall, en rosenbuske, en låg tuija, två tre m hög
idegranar på ömse sidor ingången och på ömse sidor sistnämnda, en låg tuja och en
rosenbuske planterats.

Ingångar
I söder står en enkelgrind med samma pollare och samma ornamentik som
huvudgrinden. Den är flyttad från den gamla södra ingången som numera är ingång
mellan gamla och nya kyrkogården. Tidigare fanns en väg över gärdet bort till Lårstad,
men idag leder grinden bara ut på åkern.
I norr finns en öppning i kyrkogårdsmuren in till gamla kyrkogården på den plats där
grinden tidigare stod.

Vegetation
Häckar och trädkrans finns i omgärdningen. Inne i kvarteret finns fem nordsydligt
orienterade rygghäckar, från väster tre stycken 0,8 m höga takåsklippta idegranshäckar,
en 0,5 m hög törnroshäck samt slutligen ytterligare en 0,8 m hög takåsklippt
idegranshäck.
Mellan häckarna i mitten av området finns en öppen gräsmatta. I dess norra kant finns
två låga rosenbuskar. I kvarterets sydvästra och sydöstra hörn växer låga breda tujor.
Ingången till gamla kyrkogården flankeras av två stycken 3 m höga idegranar och
utanför dessa två låga breda tujor. Längs med muren i norr finns också två rosenrabatter
på ömse om sidor ingången. I nordväst växer två pinjetallar intill muren.
Minneslunden omges av en fyrsidig 0,4 m hög takåsklippt idegranshäck innanför vilken
det också finns en rosenrabatt.

Gångsystem
En grusgång av naturgrus löper runt hela området med undantag för minneslunden i
vilken det istället finns gångar av trädgårdsplattor.

Gravvårdstyper
Kvarteret innehåller endast 14 gravvårdar, daterade mellan 1977 och 2004. Samtliga är
av den låga oftast lite bredare typen.

Byggnader
-

Övrigt
Söder om minneslunden finns en kvadratisk grussättning där äldre borttagna och i vissa
fall trasiga gravvårdar lagts.