Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Styra socken införlivades 1862 i Varvs socken. De båda medeltida sockenkyrkorna revs och en gemensam kyrka för de båda församlingarna uppfördes på en ny kyrkplats intill landsvägen mellan Skänninge och Motala. Den nya kyrkan uppfördes 1860-1861 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Den uppfördes av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, lägre femsidig sakristia i öster samt torn i väster. Exteriören, som är mycket välbevarad, präglas av nyklassicism med för tiden typiska inslag av nygotik. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt med skiffer. Huvudingången är via tornet i väster, men ingångar finns även centralt placerade på nord- och sydfasaderna. Kyrkan har även interiört, med undantag av läktarunderbyggnader från arkitekt Erik Lundbergs renovering 1951-1952, behållit sin ursprungliga karaktär. I kyrkans omedelbara närhet finns tre generationers skolbyggnader uppförda mellan åren 1860 och 1960-talet.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården har en rektangulär utsträckning i väst/östlig riktning. Den omges av en mur i tuktad gråsten med ingång i väster. Grindstolparna bär årtalet 1832 och grindarna är utförda i järnsmide. Kyrkogården är släntad mot muren. Trädkransen består av lönnar, som verkar vara relativt likåldriga. En stor solitär lind står norr om kyrkan. Kyrkogården utvidgades åt öster och ett gravkapell uppfördes 1958. Gravkapellet är ritat av byggnadsingenjör Allan Jakobsson i Motala. Gången till gravkapellet kantas av höga tujor. Invid gravkapellet ligger minneslunden. Rygghäckarna och raderna med gravvårdar ligger i nord/sydlig riktning. Söder om tornet finns två rader med stenomgärdade grusgravar och söder om långskeppet ligger en stor grusgrav med lågt gjutjärnsstaket. En rad gravar ligger utmed kyrkogårdsmuren och här finns en del av de högre stenar som står på kyrkogården. Några mindre vårdar norr om kyrkan visar troligen på allmänna linjen. Eftersom kyrkan uppfördes på ny plats, saknas ålderdomliga gravstenar på kyrkogården.