Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, GÖTEVE KYRKA 1:1 M.FL. GÖTEVE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
GÖTEVE KYRKA - Den medeltida kyrkan ligger i öst-västlig riktning mitt på en rektangulär kyrkogård som sluttar svagt åt öster. Kyrkogården avgränsas av en bred, kallmurad kyrkogårdsmur. Innanför muren finns en oregelbunden trädrad med olika lövträd. Ingångar genom muren finns rakt utanför det västra respektive det södra vapenhuset. Kyrkogårdens murar lades om 1919 i samma teknik som tidigare. Grindarna är av smide med enkla rullornament. Grusgångar leder från grindarna till och runt kyrkan samt innanför de yttersta gravarna. Grusgångarna leder även in på den utökade begravningsplatsen åt norr. Den tillbyggda delen planerades 1974 av landskapsarkitekt Ivar Andersson, Jönköping och omges av en kallmur lik den äldre kyrkogårdens samt enstaka björkar.
Gravvårdarna, förutom de direkt innanför kyrkogårdsmuren, är placerade i rader med nord-sydlig riktning. Gravvårdarna är blandade, de flesta är enkla men några har grusfylld stenram. En grav med stenstoder och kedjor och en liggande, äldre gravhäll kan noteras. På kyrkans norra sida finns två träd med nedhängande grenar, eventuellt gullregnsträd. Invid gångarna finns lyktstolpar.

KLOCKSTAPEL - Några meter sydväst om det västra vapenhuset står en klockstapel av trä med spåntak. Enligt uppgift skall stapeln vara från 1600-talet (osäkert). Den har efterhand flyttats söder ut från tidigare platser samt renoverats ett flertal gånger.