Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, GÖKHEM 16:1 GÖKHEMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
GÖKHEMS KYRKA ligger placerad i öst-västlig riktning mitt på den omkringliggande begravningsplatsen. Kyrkogården skall ända in på 1800-talet ha varit omgiven en s.k. kyrkobalkar (inhägnad av liggande timmerstockar) samt fyra portar. Kyrkogården hade då en längre utsträckning än idag, speciellt åt norr där man funnit gravar från kristendomens allra första tid. Nordöst om kyrkan finns klockstapeln. Kyrkogården sluttar åt väster och åt söder där marken är arrangerad i terrasser.
Kyrkogården omges av en kallmurad mur, utom i sydväst, där en del tagits bort. Muren, med huvudgrind åt norr, lades om kring 1925. Smidesgrinden är modern och smäcker med blomsterslingor. Från grinden till kyrkans huvudingång och bort mot sakristian samt åt väster runt kyrkan leder en krattad grusgång. Innanför muren åt norr står idegranar(?) och innanför öst-, väst- och sydmuren finns en jämn rad med höga (lindar?). Söder om kyrkan är marken terrasserad i två avsatser. På den första avsatsen finns hängbjörkar och i mitten, upp mot den igensatta sydingången, finns enkla trappor med steg i kalksten.
Gravvårdarna är ordnade i rader i nord-sydlig riktning. Flertalet av gravvårdarna är enkla men ett fåtal avviker. Några har grusfylld ram, någon smidesram. Två liggande gravhällar samt ett vackert smideskors från 1992 kan noteras. Sydost om kyrkan står ett äldre litet solur i kalksten på träfot.
KLOCKSTAPEL - Stapeln, som vilar på åtta ben, har ett tak i form av en klockformad huv som är täckt av kluvna spån som lagts i mönster på alla åtta sidorna. Nedtill pryds taket av en sågtandslist. Tidigare kan spånen eventuellt varit tjärade liksom resten av stapeln. Upptill kröns huven av en spira med vindflöjel. Undertill hänger två klockor. Klockstapeln skall vara uppförd 1720, enligt traditionen av ryska krigsfångar. Klockstapeln renoverades 1987 då spåntakets byttes ut.